ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 เรื่อง ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 


การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2561

จองรายวิชา 23 มีนาคม 2562

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. ปิดระบบเวลา 24.00 น.)
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา ระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2562

 

 


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620