ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 2558 (สำคัญมาก) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2558 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งจบ 2/2558 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป ภาคการศึกษาที่ 3/2558

รายวิชาที่เปิดสอน 3/2558 และห้องสำหรับพบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 14-15 พฤษภาคม 2559
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 21-22,28-29 พฤษภาคม 2559

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4-5 จองรายวิชา 26 พฤษภาคม 2559
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 27 พฤษภาคม 2559
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 30 พฤษภาคม 2559
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 3 มิถุนายน 2559
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 4-10 มิถุนายน 2559

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป ภาคการศึกษาที่ 1/2559

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 4-5 มิถุนายน 2559
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 11-12 มิถุนายน 2559


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620