ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 นักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 แจ้งนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี(สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
4 บันทึกข้อมูลออนไลน์ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2557

ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ (57)
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 31 กรกฎาคม 2557
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 1 สิงหาคม 2557
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 2 สิงหาคม 2557
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 จองรายวิชา 3 สิงหาคม 2557
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 4-8 สิงหาคม 2557

นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชา 26-27 กรกฎาคม 2557


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620