ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 
 
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี(สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2558 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งจบ 3/2557 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
  ให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนจองรายวิชา หรือประเมินอาจารย์ผู้สอน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป)
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 จองรายวิชา 21 ก.ค. 2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 22 ก.ค. 2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 23 ก.ค. 2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 24 ก.ค. 2558
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 27-29 ก.ค. 2558

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป ภาคการศึกษาที่ 1/2558

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 25-26 ก.ค. 2558
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 1-2 ส.ค. 2558


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620