ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี(สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 บันทึกข้อมูลออนไลน์ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 นักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา 3/2556

นักศึกษาภาค กศ.บป. และนักศึกษาเอกควบ จองรายวิชา 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2557
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอนรายวิชา 15 - 16 มีนาคม 2557

และให้นักศึกษาทุกคนกรอกประวัติตัวเองให้เรียบร้อยก่อนการจองรายวิชา

***นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าระบบจองรายวิชาได้ตั้งแต่ 8.00 น. ***


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620