กิจกรรม
ตารางสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตาราสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

กิจกรรม ภาคปกติ ภาคพิเศษ/บัณฑิตศึกษา
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 5
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 4
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 3
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 2
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1
10 พ.ย. 63
10 พ.ย. 63
11 พ.ย. 63
12 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63
14 พ.ย. 63
วันเริ่มการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2563 23 พ.ย. 63
28 พ.ย. 63
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเองทุกชั้นปี 16-20 พ.ย. 63
16-22 พ.ย. 63
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา (Online) 23-27 พ.ย. 63
28-29 พ.ย. 63
ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ชำระเงินที่การเงิน) โดยไม่ปรับ 23 พ.ย. - 23 ธ.ค. 63
28 พ.ย. - 28 ธ.ค. 63