กิจกรรม
ตารางสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตาราสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

กิจกรรม ภาคปกติ ภาคพิเศษ/บัณฑิตศึกษา
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 5
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 4
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 3
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 2
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1
28 พ.ค. 64
31 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64
2 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64 (สำนักส่งเสริมฯ ลงทะเบียนเรียนให้)
12 มิ.ย. 64
วันเริ่มการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2564 14 มิ.ย. 64
19 มิ.ย. 64
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเองทุกชั้นปี ยกเว้นปีที่ 1 7-11 มิ.ย. 64
13 มิ.ย. 64
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา (Online) 14-25 มิ.ย. 64
19-27 มิ.ย. 64