ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี(สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 3/2557 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งจบ 2/2557 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
  ให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนจองรายวิชา หรือประเมินอาจารย์ผู้สอน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชา 6-8 พฤษภาคม 2558
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 11-15 พฤษภาคม 2558

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชา 16-17 พฤษภาคม 2558 (เปิดระบบ เวลา 08.30 น.)
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา จองรายวิชา 23-24,30-31 พฤษภาคม 2558


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620