ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
พบอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชา / จองวิชาเรียนตามแผน 10 มีนาคม 2561
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 17 - 18 มีนาคม 2561

สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป (ปีการศึกษา 59,60)


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620