กิจกรรม ภาคพิเศษ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจองรายวิชา
เปิดระบบจองรายวิชา 08.30 น.
20 มี.ค. 65
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเอง 21-27 เม.ย. 65
วันเริ่มการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 3/2564 2  เม.ย. 65
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา (Online) 2-10  เม.ย. 65