ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 3/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งจบ 2/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตรควบ) ภาคการศึกษาที่ 3/2559

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
จองรายวิชา 12 มีนาคม 2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 18-19 มีนาคม 2560

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป (ปีการศึกษา 2559) ภาคการศึกษาที่ 3/2559

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 12 มีนาคม 2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 18-19 มีนาคม 2560

 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620