ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 เรื่อง ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 


การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาค ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จองรายวิชา  10  พฤษภาคม  2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จองรายวิชา  11  มิถุนายน  2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา  12  มิถุนายน  2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา  13  มิถุนายน  2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา  21  มิถุนายน  2562

(เพิ่มถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองทุกชั้นปี ยกเว้นชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562
(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. ปิดระบบเวลา 24.00 น.)


 

 


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620