ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา 2/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
ชั้นปีที่ 4-5 จองรายวิชา 24 ตุลาคม 2560
ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 25 ตุลาคม 2560
ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 26 ตุลาคม 2560
ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 27 ตุลาคม 2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป (ปีการศึกษา 2559) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 29 ตุลาคม 2560
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 4-12 พฤศจิกายน 2560

 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620