กิจกรรม ภาคปกติ ภาคพิเศษ/บัณฑิตศึกษา
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 5
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 4
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 3
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 2
(เพิ่มถอนรายวิชาด้วยตนเองทุกชั้นปี ยกเว้นชั้นปีที่ 1)
15 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63
22-30 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 631-10 ก.ค. 63
วันเริ่มการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563 1 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา 1-10 ก.ค. 63 11-19 ก.ค. 63
ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ชำระเงินที่การเงิน) โดยไม่ปรับ 1 ก.ค. - 3 พ.ย. 63 11 ก.ค. - 25 ต.ค. 63
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 3 พ.ย. 63 31 ต.ค. 63
วันสิ้นสุดภาคการศึกษา 3 พ.ย. 63 31 ต.ค. 63