กิจกรรม ภาคปกติ ภาคพิเศษ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจองรายวิชา
เปิดระบบจองรายวิชา 08.30 น.
          - นักศึกษาชั้นปีที่ 5 27 พ.ค. 65 ทุกชั้นปี 11 มิ.ย. 65
          - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 30 พ.ค. 65
          - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 31 พ.ค. 65
          - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 มิ.ย. 65
          - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จองรายวิชาให้) 2 มิ.ย. 65
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเอง (ยกเว้นปีที่ 1) 6-10 มิ.ย. 65 11-12 มิ.ย. 65
วันเริ่มการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2565 13 มิ.ย. 65 18 มิ.ย. 65
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา (ยื่นคำร้อง Online ยกเว้นปีที่ 1) 13-24 มิ.ย. 65 18-26 มิ.ย. 65