ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี(สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เฉพาะ ค.บ. 5 ปี) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
  ให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนจองรายวิชา หรือประเมินอาจารย์ผู้สอน
 

การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา 2/2557

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชา 13-15 ตุลาคม 2557
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 27-31 ตุลาคม 2557

นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 15 ธันวาคม 2557
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 16 ธันวาคม 2557
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 17 ธันวาคม 2557
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 จองรายวิชา 18 ธันวาคม 2557
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 22 ธันวาคม 57 - 4 มกราคม 58

นักศึกษาภาคกศ.บป. จองรายวิชา 13-14 ธันวาคม กรกฎาคม 2557
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 22 ธันวาคม 57 - 4 มกราคม 58


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620