ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งจบ 1/2559 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4-5 จองรายวิชา 17 ตุลาคม 2559
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 18 ตุลาคม 2559
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 19 ตุลาคม 2559
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 20 ตุลาคม 2559
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป ภาคการศึกษาที่ 2/2559

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 22-23 ตุลาคม 2559
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559
นักศึกษาภาคกศ.บป (ก่อนปีการศึกษา 2559) 17-18 ธันวาคม 2559
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 3-15 มกราคม 2560


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620