ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน ถึงจะเข้าใช้งานเมนูอื่นๆได้


งานทะเบียนและวัดผล
งานหลักสูตรและแผนการเรียน

 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620