ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 2558 (สำคัญมาก) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 กำหนดการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2558 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งจบ 2/2558 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
  ให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนจองรายวิชา หรือประเมินอาจารย์ผู้สอน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป)
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 จองรายวิชา 12-13 ต.ค. 2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 จองรายวิชา 21 ธ.ค. 2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 22 ธ.ค. 2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 23 ธ.ค. 2558
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 24 ธ.ค. 2558
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา(ชั้นปีที่ 1-4) 25 ธ.ค. 2558- 4 ม.ค. 2559
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา(ชั้นปีที่ 5) 26-30 ต.ค. 2558

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป ภาคการศึกษาที่ 2/2558

นักศึกษาภาคกศ.บป จองรายวิชา 26-27 ธ.ค. 2558
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 4-8 ม.ค. 2559


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620