ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 เรื่อง ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 


การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาค ปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 4,5 จองรายวิชา  29  ตุลาคม  2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา  30  ตุลาคม  2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา  31  ตุลาคม  2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา  1  พฤศจิกายน  2562

(เพิ่มถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562
(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. ปิดระบบเวลา 24.00 น.)


 

 


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620